Skip to content

Isu Fadak: 10 Jawapan Kepada Syiah

27/05/2009

Saya diminta oleh seorang pengunjung blog supaya mengulas atau menjawab satu isu yang dimainkan oleh Syiah, iaitu isu Fadak. Pada mulanya, saya keberatan untuk menulis artikel seumpama ini kerana dua alasan:

1- Secara peribadi, saya kurang gemar menulis artikel berbentuk radd atau membalas hujah pihak lain. Kecuali jika ada keperluan mendesak dan sudut positifnya lebih besar daripada sudut negatif.

2- Perdebatan dengan Syiah selalunya tidak membawa banyak faedah. Bagaimana kita boleh berdebat dengan mereka dalam perkara seperti ini, padahal antara Ahli Sunnah dan Syiah terdapat jurang yang amat luas dalam masalah usul dan aqidah. Bacalah pengakuan seorang tokoh Syiah, Nikmatullah al-Jazairi: 

“Kita (Syiah) tidak bersama-sama dengan mereka (Ahli Sunnah) dalam persoalan Tuhan, Nabi dan Imam. Kerana mereka (Ahli Sunnah) berkata bahawa Tuhan mereka ialah Tuhan yang mana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ialah nabiNya, dan Abu Bakar ialah khalifahnya. Sedangkan kita tidak mengatakan Tuhan yang demikian, dan Nabi yang demikian. Bahkan kita mengatakan bahawa Tuhan yang mana khalifah nabiNya ialah Abu Bakar BUKAN Tuhan kami, dan Nabi tersebut BUKAN Nabi kami”. (Al-Anwar al-Nukmaniyyah 2/278).

Bagaimana kita boleh berdebat dengan mereka, sedangkan mereka tidak beriman dengan Tuhan yang kita sembah, dan Nabi yang kita ikuti? Apatah lagi dalam perkara-perkara yang lebih kecil seperti Al-Quran, Khilafah, Imamah, dan seterusnya.

APAKAH ISU FADAK?

Isu Fadak merujuk kepada kes tuntutan Fatimah r.a. daripada Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq r.a. terhadap tanah Fadak. Fadak termasuk dalam harta fai’ kerana ia dibuka tanpa melalui peperangan. Ia menjadi milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika hayatnya baginda membelanjakan hasil Fadak kepada kaum Muslimin yang memerlukan.

Abu Bakar al-Siddiq tidak memenuhi tuntutan pusaka oleh Fatimah, dengan alasan bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh dipusakai. Harta miliknya akan menjadi sedekah selepas wafatnya.

Untuk lebih memahami isu Fadak, saya bawakan hadis yang menjadi topik dalam isu ini.

أن فاطمة والعباس عليهما السلام أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه و سلم وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من خيبر فقال لهما أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول (لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال) . قال أبو بكر والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنعه فيه إلا صنعته قال فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت

Maksudnya: Fatimah dan Abbas a.s datang kepada Abu Bakar menuntut pusaka mereka daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdua menuntut tanah-tanah mereka di Fadak dan bahagian mereka di Khaibar.
Lalu Abu Bakar berkata: Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, “Kami tidak diwarisi. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Sesungguhnya keluarga Muhammad mengecapi rezeki daripada harta ini”.
Kata Abu Bakar lagi: Demi Allah, aku tidak meninggalkan sesuatu perkara yang aku lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan pada harta ini, kecuali aku lakukan.
Lalu Fatimah meninggalkan beliau, dan tidak bercakap dengannya sehingga wafat.
(Sahih Bukhari no: 6346, dan Muslim no: 1759).

APA KATA SYIAH?

Hadis ini digunakan oleh Syiah untuk merendah-rendahkan martabat Abu Bakar as-Siddiq r.a. lantaran beliau tidak memberikan hak pusaka kepada Fatimah r.a. hingga menyebabkan Fatimah marah kepada Abu Bakar dan tidak menegurnya sehingga wafat.

Kemudian, dikaitkan pula kes ini dengan sabdaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, “Fatimah adalah sebahagian daripada aku. Sesiapa membuatnya murka, maka nescaya dia membuatkan aku murka”. (Direkod oleh Bukhari no 3556, dan Muslim no; 2449).

Maka mengikut sifir Syiah dalam isu ini, Abu Bakar telah membuatkan Fatimah marah dalam kes Fadak. Sesiapa membuatkan Fatimah marah, maka dia telah membuatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marah. Natijahnya, Abu Bakar dimurkai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.

JAWAPAN YANG MEMBUNGKAM SYIAH

1. Dalam kes ini, Syiah mendakwa Fatimah r.a. sepatutnya menerima tanah harta pusaka dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan dalam mazhab Syiah sendiri, wanita tidak boleh mewarisi harta yang berbentuk ‘aqar (aset tetap seperti tanah, kebun, rumah) daripada simati lelaki.

Syiah menghikayatkan daripada kitab Ali r.a. “Sesungguhnya wanita-wanita tidak ada hak bagi mereka daripada aset tetap seorang lelaki jika dia meninggal dunia dan meninggalkan harta itu”. (Aqaid al-Syiah al-Itsnai Asyariyyah 162)

2. Rujukan-rujukan Syiah dalam membangkitkan isu Fadak ini didapati bercanggahan antara satu sama lain. Ada yang menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan Fadak kepada Fatimah semasa hayatnya, dan ada yang mengatakan Fatimah menuntutnya atas nama harta pusaka.

Andaikata Fadak patut dimiliki oleh Fatimah secara pemberian semasa hayat, mana mungkin beliau akan menuntutnya pula sebagai pusaka.

3. Yang sahih dalam kes ini ialah Fatimah menuntut Fadak sebagai harta pusaka daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia jelas dimaklumi melalui lafaz-lafaz hadis yang sahih.

Tetapi Abu Bakar tidak menunaikan tuntutan tersebut kerana beliau mendengar sabdaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, “Kami (para nabi) tidak diwarisi. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah”.

Fatimah telah berijtihad dalam tuntutan beliau, dan menyangka pada awalnya beliau berhak terhadap tanah tersebut. Tetapi apabila Abu Bakar menjelaskan alasan dan hujahnya, Fatimah tidak membangkitkan lagi tuntutan itu.

Kata Ibn Hajar, “Sebab Fatimah marah biarpun Abu Bakar berhujah dengan hadis tersebut ialah kerana kefahaman Fatimah tentang hadis berbeza dengan kefahaman yang dipegang oleh Abu Bakar. Seolah-olah Fatimah memahami hadis ‘Kami tidak diwarisi’ bahawa terdapat pengkhususan daripada maksud umumnya. Beliau berpendapat faedah (hasil) daripada tanah dan aset tetap yang ditinggalkan baginda tidak menghalang untuk ia diwarisi. Manakala Abu Bakar berpegang kepada keumuman hadis itu”. (Fathul Bari 6/202)

4. Kedua-dua mereka berijtihad, dan berbeza pendapat. Tetapi tidak ada keraguan dalam kes ini bahawa kebenaran berpihak kepada Abu Bakar. Kerana Sunnah dan ijmak menunjukkan bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diwarisi.

Kata Ibn Taimiyyah, “Fakta bahawa Nabi tidak diwarisi sabit dengan Sunnah yang mencapai kata putus, dan ijmak para sahabat. Kedua-dua hujah ini adalah dalil qath’ie”. (Minhaj al-Sunnah 4/220)

5. Sebahagian Ahli Bait dari kalangan zuriat Fatimah sendiri menyokong ijtihad Abu Bakar dalam isu Fadak.

Berkata Zaid bin Ali bin Husain bin Ali, “Adapun aku, kalau aku berada di tempat Abu Bakar r.a, nescaya aku akan putuskan hukum sebagaimana diputuskan oleh Abu Bakar pada Fadak”.
Direkod dalam Sunan Baihaqi (no: 12524).

6. Seluruh imam-imam Ahli Bait termasuk Ali r.a. bersepakat bahawa tanah Fadak tidak diwarisi dan menyetujui ijtihad Abu Bakar.

Kata Al-Qurtubi, “Sesungguhnya apabila Ali menjadi khalifah, beliau tidak mengubahnya daripada apa yang dilaksanakan pada zaman Abu Bakar, Umar dan Utsman. Beliau juga tidak bertindak untuk memiliki tanah itu, dan tidak membahagikan sesuatu pun daripadanya. Malah, beliau menyalurkan hasilnya sebagaimana disalurkan oleh khalifah pada zaman sebelumnya.

Kemudian, ia dijaga oleh Hasan bin Ali. Kemudian diikuti oleh Husain bin Ali, kemudian Ali bin Hasan, kemudian Husain bin Hasan, kemudian Zain bin Husain, kemudian Abdullah bin Husain. Kemudian dipegang oleh Bani al-Abbas sebagaimana disebut oleh Abu Bakar al-Burqani dalam Sahihnya.

Mereka itu adalah tokoh-tokoh utama Ahli Bait. Merekalah yang menjadi rujukan Syiah dan imam-imam mereka. Tidak dihikayatkan dari seorang pun bahawa ada yang memilikinya, mewariskannya dan mewarisinya kepada orang lain. Kalau apa yang dikatakan oleh Syiah adalah benar, sudah pasti Ali atau salah seorang Ahli Bait akan mengambilnya”. (Al-Mufhim)

7. Berkenaan hadis bahawa sesiapa menyebabkan Fatimah marah, nescaya dia menyebabkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marah. Hadis ini berkenaan dengan perbuatan menyebabkan Fatimah marah dalam perkara yang hak. Adapun dalam perkara yang bukan hak, ia tidak termasuk. Kerana kita ketahui bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak pernah marah kerana kepentingan peribadi. Marah baginda hanya apabila hak-hak Tuhan dicabar.

8. Hadis tentang marahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebab marahnya Fatimah, punca sabdaan baginda ialah kes Ali berhajat untuk menikahi anak perempuan Abu Jahal.

Di dalam hadis sahih, Ali meminang anak Abu Jahal. Lalu Fatimah mendengarnya lantas menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, “Kaum engkau mendakwa bahawa engkau tidak marah demi anak-anak perempuanmu. Ini dia Ali hendak menikahi anak perempuan Abu Jahal”. Lalu baginda pun bangun dan mengucapkan hadis tersebut.
(Direkod oleh Bukhari no: 3523).

Walaupun sabdaan baginda dibaca secara umum, iaitu siapa yang membuatkan Fatimah marah maka dia membuatkan Nabi marah, tetapi kes asalnya ialah kes Ali yang menyebabkan Fatimah marah.

Kalau hadis ini difahami dengan cara Syiah faham iaitu setiap kes yang menyebabkan Fatimah marah, maka Nabi Sallallahu Alahi Wasallam akan marah, maka orang pertama yang sepatutnya mendapat kemurkaan baginda ialah Ali sendiri.

Kalau Syiah berpendapat bahawa Ali tidak termasuk dalam kalangan orang yang dimurkai Nabi, maka Abu Bakar lebih aula dan utama untuk tidak termasuk kalangan orang yang dimurkai Nabi. Apatah lagi dalam kes yang kebenarannya berpihak kepada Abu Bakar.

9. Fatimah sendiri telah rujuk daripada tuntutannya terhadap tanah Fadak.

Kata al-Qurtubi, “Manakala tuntutan Fatimah kepada Abu Bakar terhadap pusakanya daripada ayahandanya, ia berlaku sebelum beliau mendengar hadis yang menunjukkan pengkhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam (bahawa baginda tidak diwarisi). Beliau mulanya berpegang dengan apa yang tersebut dalam Kitabullah. Apabila Abu Bakar memberitahunya tentang hadis, beliau telah berhenti daripada tuntutan itu dan tidak mengulanginya”. (Al-Mufhim 3/563).

Kata Ibn Katsir, “Kami telah riwayatkan bahawa Fatimah telah berhujah pada mulanya dengan qiyas, dan umum ayat Quran. Lalu Abu Bakar al-Siddiq menjawabnya dengan nas yang mengkhususkan bahawa ada larangan mewarisi daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau telah menerima apa yang dikatakan oleh Abu Bakar”. (Al-Bidayah wa An-Nihayah 5/252)

10. Walaupun disebut dalam hadis, bahawa Fatimah marah kepada Abu Bakar ketika kes tersebut, tetapi beliau kembali redha kepada Abu Bakar. Malahan beliau telah wafat dalam keadaan redha kepada Abu Bakar.

Di dalam Sunan Baihaqi, daripada al-Syaabi: Ketika Fatimah sakit, Abu Bakar al-Siddiq datang untuk melawatnya. Abu Bakar meminta izin untuk masuk melawatnya.
Ali berkata, “Wahai Fatimah, ini dia Abu Bakar datang meminta izin untuk melawatmu”.
Fatimah berkata, “Adakah kamu suka bahawa aku memberi keizinan untuk dia masuk?”.
Ali berkata, “Ya”.
Lalu Fatimah memberi izin Abu Bakar masuk. Abu Bakar pun masuk dan memohon keredhaannya, dan berkata, “Demi Allah, aku tidak meninggalkan rumah, harta benda, keluarga dan kaum kerabat, kecuali untuk mendapatkan keredhaan Allah, keredhaan RasulNya, dan keredhaan kamu Ahli Bait”.
Kemudian Abu Bakar memohon keredhaan Fatimah sehingga dia meredhai.
(Sunan Baihaqi no: 12515).

Kata Baihaqi: “Ini adalah mursal yang baik, dengan sanad yang sahih”.

Kata Ibn Katsir: “Ini adalah sanad yang baik dan kuat. Zahirnya, ‘Amir al-Syaabi mendengarnya daripada Ali atau daripada orang yang mendengarnya daripada Ali”. (Al-Bidayah wa An-Nihayah 5/253).

Kata Ibn Hajar pula, “Walaupun hadis ini mursal, tetapi sanadnya hingga kepada Al-Syaabi adalah sahih”. (Fathul Bari 6/202).

PENUTUP

Perselisihan antara Abu Bakar dan Fatimah hanya satu perselisihan feqah seperti mujtahid-mujtahid lain dalam pelbagai masalah. Masing-masing berijtihad, dan dalam masa yang sama saling hormat menghormati antara satu sama lain. Jadi, tidak ada keperluan untuk Syiah-syiah Melayu membangkitkan isu ini. Ia sudah selesai berkurun lamanya.

Wallahu A’lam.

Advertisement
14 Comments leave one →
 1. 28/05/2009 9:28 am

  Salam, syukran atas perkongsian ilmu. Ana pun pening juga hendak menjawab isu-isu ini, apatah lagi bukan bidang khusus. Orang melayu ini suka pegang fahaman pelik-pelik agar kelihatan seperti golongan yang kehadapan. Minta izin pautkan laman ini.

 2. shafifah permalink
  28/05/2009 10:43 am

  Majlis Ceramah di Masjid Al-Hidayah bersama Sheikh Muhamad Fuad Kamaluddin(Ahli Majlis Fatwa N.Sembilan),

  Tarikh : 28 MEI 2009 (KHAMIS-MALAM INI)
  Masa : Lepas Solat Maghrib &
  Masjid Al Hidayah Taman Melawati
  Muslimat semua dijemput hadir,

  http://pondokhabib.wordpress. com

 3. attoyar permalink
  08/06/2009 4:22 am

  ustaz,sy ada mengedar risalah2 ni pada beberapa sahabat..
  yg terkezutnya ada plak pengkagum2 ahl al bait..
  respon mereka,minta minta komen ustaz

  komen mereka :
  Khalifah Abu Bakar telah mengambil kembali Fadak daripada Fatimah selepas wafatnya Rasulullah SAWA. Abu Bakar memberi alasan bahawa beliau mendengar Nabi SAWA bersabda :
  “Kami para nabi tidak meninggalkan pusaka, tetapi apa yang kami tinggalkan ialah sadaqah.” Hujah yang diberikan oleh Abu Bakar tidak diterima oleh Fatimah berdasarkan firman Allah :
  1. FirmanNya yang bermaksud,”Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembahagian pusaka) untuk anak-anakmu” – Surah an-Nisa (4):11. Apa yang dimaksudkan dengan “anak-anak” ialah termasuk anak-anak Nabi SAWA.
  2. FirmanNya yang bermaksud, “Dan Sulaiman mewarisi Daud” – Surah an-Naml (27) :16. Maksudnya: Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan Nabi Daud dan menggantikan kenabiannya.
  3. FirmanNya yang bermaksud “Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra yang akan mewarisiku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya’qub, dan jadikanlah ia, ya Tuhanku seorang yang diredhai” – Surah Maryam(19):5-6.
  Ketiga-tiga ayat di atas jelas bertentangan dengan dakwaan Abu Bakar yang berpegang dengan hadith tersebut. Dan apabila hadith bertentangan dengan al-Qur’an, maka ianya (hadith) mestilah diketepikan.
  4. Kalaulah hadith tersebut adalah benar, ini bermakna, Nabi SAWA sendiri telah cuai untuk memberitahu keluarganya mengenai Fadak dan ianya bercanggah dengan firmanNya yang bermaksud,”Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat” – Surah al-Syu’ara(26):214.
  5. Hadith tersebut hanya diriwayatkan oleh Abu Bakar sahaja dan ianya tidak boleh menjadi hujah kerana Fatimah dan Ali AS menentangnya. Fatimah AS berkata : Adakah kamu sekarang menyangka bahawa aku tidak boleh menerima pusaka, adakah kamu menuntut hukum jahiliyyah? Tidakkah hukum Allah lebih baik bagi orang-orang yang yakin….Adakah kamu wahai anak Abi Qahafah mewarisi bapa kamu sedangkan aku tidak mewarisi bapaku? Sesungguhnya kamu telah melakukan perkara yang keji. Lihat Ahmad bin Tahir al-Baghdadi, Balaghat al-Nisa, II, hlm.14; Umar Ridha Kahalah, A’lam al-Nisa, II, hlm.208; Ibn Abi al-Hadid, Syarh Nahj al-Balaghah, IV, hlm.79, 92.
  6. Fatimah dan Ali AS adalah di antara orang yang disucikan Tuhan di dalam Surah al-Ahzab (33): 33 dikenali dengan nama ashab al-Kisa’. Dan termasuk orang yang dimubahalahkan bagi menentang orang Nasrani di dalam ayat al-Mubahalah atau Surah Ali Imran (3):61. Adakah wajar orang yang disucikan Tuhan, dan dimubahalahkan itu menjadi pembohong, penuntut harta Muslimin yang bukan menjadi haknya?
  7. Jikalau dakwaan Abu Bakar itu betul ianya bermakna Rasulullah SAWA sendiri tidak mempunyai perasaan kasihan belas sebagai bapa terhadap anaknya. Kerana anak-anak para Nabi yang terdahulu, menerima harta pusaka dari bapa-bapa mereka. Kajian mendalam terhadap Sirah Nabi SAWA dengan keluarganya menunjukkan betapa kasihnya beliau terhadap mereka khususnya Fatimah AS sebagai ibu dari nenek kepada sebelas Imam.
  Beliau bersabda : Sesungguhnya Allah marah kerana kemarahanmu (Fatimah AS) dan redha dengan keredhaanmu (al-Hakim,al-Mustadrak, III, hlm. 153, Ibn Athir, Usd al-Ghabah, V, hlm. 522, al-Muttaqi al-Hindi, Kunz al-Ummal, IV, hlm.219. Mahyuddin al-Syafi’i al-Tabari, Zakha’ir al-Uqba, hlm.39. Khalifah Abu Bakar dan Umar adalah di antara orang dimarahi Fatimah AS. Fatimah telah bersumpah tidak akan bercakap dengan mereka sehingga beliau berjumpa bapanya dan merayu kepadanya (Ibn Qutaibah, al-Imamah, Wal-Siyasah, I, hlm.14).
  Bahkan Fatimah berwasiat supaya beliau dikebumikan pada waktu malam dan tidak membenarkan seorang pun daripada “mereka” menyembahyangkan jenazahnya (Ibn al-Athir, Usd al-Ghabah, V. hlm.524; al-Bukhari, Sahih, VI, hlm.177; Ibn Abd al-Barr, al-Isti’ab, II, hlm.751).
  Sebenarnya Fatimah AS menuntut tiga perkara :
  1. Jawatan khalifah untuk suaminya Ali kerana dia adalah dari Ahl Bayt yang disucikan dan perlantikannya di Ghadir Khum yang disaksikan oleh 120,000 orang dan ianya diriwayatkan oleh 110 sahabat.
  2 .Fadak.
  3. A-Khums, saham kerabat Rasulullah SAWA.
  Tetapi kesemuanya ditolak oleh Khalifah Abu Bakar. (Ib Abi al-Hadid, Syarah Nahj al-Balaghah, V, hlm.86, al-Baladhuri, Futuh al-Buldan, hlm.44).

  • 08/06/2009 10:57 am

   Jawapan kepada syubhah2 ini memerlukan sebuah artikel. Dan saya sebenarnya tidak mahu memanjangkan perbincangan hujah2 Syiah.

   Tetapi sedikit jawapan ringkas:

   – Tidak ada pertentangan antara Quran dan hadis seperti didakwa. Dan tidak benar kata-kata kononnya jika ada pertentangan Quran dan Hadis, maka ambil Quran, tinggal hadis. Kerana hadis adalah penafsir dan bayan kepada Quran.

   – No (1) Ayat pertama adalah umum tentang hukum pusaka. Anak mewarisi harta ayah. Tapi sunnah yang sahihah mengecualikan Nabi. Dan tidak pelik dalam Quran menyebut kalimah ‘…kamu’, tetapi Nabi tidak termasuk di dalamnya. Banyak contoh kalau nak bawa. Ayat pusaka adalah salah satunya.

   – No (2-3) Ayat kedua dan ketiga ialah warisan Nubuwwah, ilmu dan hikmah. Bukannya warisan harta. Hatta, kalau dimasukkan warisan kerajaan pun, ia bukannya warisan harta, kerana kerajaan adalah pemerintahan.

   – Inilah yang ditafsirkan oleh seluruh ulama tafsir. Kata Qurtubi, “Kecuali Syiah”. (Tafsir Qurtubi 11/78).

   – No (4), ketidaksampaian satu-satu sunnah kepada sebahagian sahabat adalah satu yang boleh berlaku dan memang berlaku. Hatta Aisyah isteri baginda ada ketinggalan sunnah-sunnah yang tidak diketahuinya.

   – No (5): Dakwaan bahawa hadis itu HANYA diriwayatkan oleh Abu Bakar, adalah satu kejahilan tentang sunnah dan pembohongan yang nyata. Ia diriwayatkan juga oleh: Umar, Utsman, Ali, Talhah, Zubair, Saad, Abdul Rahman, Al-Abbas, dan isteri2 Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.

   – No (6): Tidak ada Ahli Sunnah mengatakan Fatimah berbohong. Kita katakan, beliau ijtihad dan silap dalam ijtihadnya. Ijtihad Abu Bakar lebih benar dan disokong oleh nas dan ijmak.

   – No (7): Hujah yang tidak ilmiah. Kerana mereka berbohong mengatakan anak2 nabi terdahulu menerima pusaka ayah mereka. Pembohongan yang nyata!!

   Tentang siapa membuatkan Fatimah marah, maka dia membuatakan Nabi marah. Sudah dijawab dalam artikel.

   Wallahu A’lam

 4. attoyar permalink
  09/06/2009 6:04 am

  jzkk atas pencerahan dari ustaz

 5. attoyar permalink
  10/06/2009 9:05 am

  salam,ustaz..
  maaf bertanya sekali lagi..

  hadith yg mengatakan umar r.a serah tanah ni pada ali r.a macamane pula ye?
  Sohih muslim bab 19,no 4349

  • 10/06/2009 1:46 pm

   Salam..

   Kena check hadis betul2, dan baca semua riwayat termasuk Bukhari.

   – betulkah Umar bagi Fadak pada Ali? Atau tanah lain.
   – Adakah Umar bagi tanah itu sebagai pemilikan kpd Ali, atau menyerahkan urusan pentadbiran tanah itu sahaja?
   – Yang minta dari Umar ialah Ali dan Abbas. Kenapa dalam riwayat Muslim itu, selepas Umar bagi kepada Ali dan Abbas, Ali uruskan berseorangan, tidak bersama dengan Abbas.

   Ini bermakna, Umar menyerahkan urusan pentadbiran sahaja. Bukan menyerahkan pemilikan harta itu. Itupun bukan kes tanah Fadak. Itu tanah sedekah Nabi SAW di Madinah.

   Wallahu A’lam

 6. attoyar permalink
  12/06/2009 5:48 am

  alhamdulillah,jzkk ustaz..

 7. Bingung permalink
  13/06/2009 1:35 pm

  Assalamu’alaykum ust..Sy dlm kbingungan..Minta pjelasan dr ustaz..Kawan syiah kata dlm hadith muslim ada mnyatakan ahlul bayt adalah ali,fatimah,hussein n hassan ddepan jibrail.Betul ke ustaz?Sy minta ptolongan ustaz..

  • 13/06/2009 2:01 pm

   Waalaikumussalam…

   Memang benar keempat2 mereka adalah ahli bait. Sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim yg dikenali dengan ‘hadis kisaa’. Begitu juga hadis ‘mubahalah’.

   Tetapi ia bukan menunjukkan hanya mereka sebagai ahli bait. Termasuk juga ahli bait ialah isteri2 baginda sebagaimana tersebut dalam Quran dan hadis.

   Jadi Ahli Bait ialah: isteri2 baginda, zuriat baginda, dan setiap muslim dan muslimah daripada keturunan Abdul Muttalib.

   Wallahu A’lam.

 8. 19/07/2009 3:57 pm

  Syukran katsir wahai ustaz. Selamat membela sunnah Rasul SAW. Pada hari ini, Syiah puak Dajal sudah bangkit. Maka sebagaimana dalam hadis tentang Bani Tamim, iaitu ‘hum asyaddu ummati ‘ala al-dajjal,’ Bani Tamim akan menentang mereka. Bani Tamim, adalah keturunan bagi Syeikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab yang merupakan tokoh mujaddid meskipun dituduh sebagai pengasas mazhab atau fahaman Wahabi. Insya-Allah, Bani Tamim di Arab Saudi dan para penuntut dari syeikh-syeikh mereka dan penyokong-penyokong akan menentang kemaraan tentera dajjal. Moga-moga ustaz termasuk dalam kalangan mereka.
  *Meskpin begitu, ana masih mencari kebenaran dakwah Syeikh Muhammad ibn Ab al-Wahhab kerana masih terdapat keraguan yang didatangkan seperti dalam catatan perisik Inggeris tentang beliau.

 9. Hamba Allah permalink
  15/06/2010 9:01 am

  assalamu`aikum ttg hadits : Beliau bersabda : Sesungguhnya Allah marah kerana kemarahanmu (Fatimah AS) dan redha dengan keredhaanmu (al-Hakim,al-Mustadrak, III, hlm. 153, Ibn Athir, Usd al-Ghabah, V, hlm. 522, al-Muttaqi al-Hindi, Kunz al-Ummal, IV, hlm.219. Mahyuddin al-Syafi’i al-Tabari, Zakha’ir al-Uqba, hlm.39. Khalifah Abu Bakar dan Umar adalah di antara orang dimarahi Fatimah AS. Fatimah telah bersumpah tidak akan bercakap dengan mereka sehingga beliau berjumpa bapanya dan merayu kepadanya (Ibn Qutaibah, al-Imamah, Wal-Siyasah, I, hlm.14). ada jawaban pelengkap di: http://alfanarku.wordpress.com/2010/06/15/studi-kritis-hadits-taat-kepada-ali-berarti-taat-kepada-nabi/
  sbg pelengkap jg ttg fadak:
  http://alfanarku.wordpress.com/2010/06/12/rasulullah-saw-tidak-mewariskan-fadak-kepada-fatimah/

 10. 19/11/2010 7:01 pm

  hamba Allah hang sebenarnye shia

What are you thinking?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: